به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۷

اعتراض جمعی زنان رشتی به حجاب اجباری، فیلم

اعتراض جمعی زنان  رشتی به حجاب اجباری، فیلم