به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۷

ویدئویی نادر از دكتر محمد مصدق و سخنانش درباره ی انگلیس

عمر بسیار بباید، پدر پیر فلک را // تا دگرمادرگینتی چو تو فرزند بزاید

سخنان مصدق درباره ی انگلیس