به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۷

شاهونی گروه موسیقی داز

موسیقی محلی رودبار زمین 
با صدای نغمه اصفهانی و فردوس امیری 

شاهونی