به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۷

معلم تنها نیست، کاری از شاهرخ حیدری

جای معلم زندان نیست