به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۷

حسین راغفر ، اقتصاددان در ایران،:

شورش و قحطی در راه است، 
جامعه ایران قابل دوام نیست

حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، هشدار داده است که قحطی و شورش در این کشور در راه است. او بزرگترین معضل اقتصادی کشور را نظام تصمیم گیری دانسته که به گفتۀ او شکل دهندۀ "اقتصاد رفاقتی" و "حافظ منافع دوستان، بستگان، خانواده و احزاب" در قدرت است. 
حسین راغفر افزوده است که این نظام تصمیم گیری سودجوی صاحبان قدرت تعیین کنندۀ نرخ ارز است. همین نظام تصمیم می گیرد که مثلاً منابع نفتی کجا باید مصرف شود. 

حسین راغفر افزوده است که دولت و مجلس مشترکاً در مورد نرخ ارز تصمیم می گیرند و در نتیجۀ این تصمیم گیری صد هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب صاحبان صنایع پتروشیمی رفته است. به گفتۀ او وضعیت کشور اکنون از مرحلۀ بحران گذشته و به آستانۀ فاجعه رسیده است. نماد این فاجعه به گفتۀ راغفر قحطی و انواع شورش های در راه است. او افزایش خودسوزی و افسردگی و همچنین رشد مهارگسیختۀ جرایم و تشدید ناامنی از جمله ناامنی اقتصادی و بالاخره فرار مغزها را از مصادیق یک شورش عمومی خوانده و افزوده است : کارگری که حقوق نمی گیرد راهی جز شورش ندارد.   

راغفر گفته است که نرخ تورم در مهر ماه جاری به ۵۰ درصد رسید و تا پایان سال به ۸٠ تا ۹٠ درصد بالغ خواهد شد. او افزوده است که این جامعه با این وضعیت قابل دوام نیست. حسین راغفر در پایان گفته است که برای پیشگیری از تعمیق بحران های جاری و بروز فاجعه باید نرخ دلار کنترل شود و نابرابری های اجتماعی کاهش یابد.  

رادیو بین المللی فرانسه