به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۷

مدیر عامل‌! (گفت و شنود کیهان)


گفت: رئیس‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که یک نفر در ۱۶۷ شرکت مدیر عامل بوده است!
گفتم:‌ اشتباه نمی‌کنی؟! شاید منظورش این است که ۱۶۷ نفر مدیر عامل یک شرکت بوده‌اند؟!
گفت: چرا چرت و پرت می‌گویی؟ یک نفر مدیر عامل ۱۶۷ شرکت بوده!
گفتم: باز هم می‌گویند دولت شغل ایجاد نکرده است! 
گفت: مسئولان مربوطه چجوری حساب کرده‌اند که متوجه کلک یارو نشده‌اند؟! مگر حساب و کتاب و نظارتی در کار نیست؟!
گفتم: چه عرض کنم! آموزگاری به دانش‌آموزش گفت؛ ۹ تا حیوان وحشی را نام ببر! دانش‌آموز جواب داد؛ ۹ تا گرگ! آموزگار گفت؛ باید ۹ تا حیوان وحشی متفاوت را نام ببری مثل گرگ، پلنگ، خرس و... دانش‌آموز گفت؛ حیوانات وحشی که با هم فرق ندارند.