به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۷

اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران

برای چندمین بار از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری شد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران در نظر داشت در روز دوشنبه 23 مهرماه 97 پس از سه سال ممانعت های مکرر حکومت، جلسه ای در منزل یکی از اعضاء برگزار نماید. اما دستگاه های امنیتی دولت جمهوری اسلامی با اخطار و تهدید به برخورد و بازداشت اعضای شورا برای چندمین بار از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری به عمل آوردند. قرار بود در جلسه شورا انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی پس از  درگذشت شادروان استاد ادیب برومند انجام شود

 تهران – 23 مهرماه 1397
 روابط عمومی جبهه ملی ایران