به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۷، ۱۳۹۷

شورای مدیریت دوران گذار!!! دکتر محمد امینی

روح کنشگران از چند و چون این شورا بی خبر است!!
آقایان حسن شریعتمداری و حشمت الله طبرزدی در بیانیه ای مردم ایران را به یک اعتصاب گسترده فراخوانده اند و مژده داده اند که «اینک در آستانه تشکیل و اعلام عمومی “ شورای مدیریت دوران گذار“ ، متشکل از افراد خوشنام و باسابقه سیاسی ، صنفی و مدنی» ایستاده ایم

 و نوشته اند که اعتصاب گسترده شما هم میهنان گرامی و بویژه اصناف عزیز که در پاسخ به دعوت تنی جند از فعالان شناخته شده سیاسی و با تلاش شبکه های اجتماعی به ویژه شورای هماهنگی «رسانه های مبارز» انجام شده، نقطه عطفی در تاریخ ایران است. بگذریم که در زیر این بیانیه، تاریخ 21 فروردین آمده که امیدوارم دیگر کارهای این شورا از این دست نباشد. 

دو دیگر این که من با سال ها کوشش و کنش در داخل و خارج از ایران، بسیاری از کنشگران خوشنام و پادرمیدان را می شناسم و در گفت و گو با بسیاری از ایشان، روح آن ها از چند و چون این شورا بی خبر است. 

سه دیگر این که در این سال های زندگی و کوشش در تبعید، من با دارندگان بسیاری از رسانه های مخالف جمهوری اسلامی آشنایی دارم و در شگفتم که منی که دست کم دوازده سال است برنامه های رادیویی و تلویزیونی دارم، نام بیشتر «رسانه های مبارزی» که شورای هماهنگی درست کرده اند را تا امروز نشنیده ام. 

بگذریم که در بیانیه آغازین آن گروه، بار دیگر بوی قوم گرایی به مشام می رسد. قومی هم به نام قوم فارس خلق کرده اند! امیدوارم که آقایان شریعتمداری و طبرزدی با درایت و تیزبینی این کار را آغاز کرده باشند و به انجام برسانند. 

از این پیشدرآمد و چند و چون آغاز کار، چشمم آب نمی خورد که بسیاری از کنشگران خوشنام و سرشناس در این 
شورای گذار باشند.

م امینی، 21 مهرماه 1397