به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۷

برای کشتار دگراندیشان درمکتب آخوندها دوره ببینید! مسعود نقره‌ کار

خلفای عربستان سعودی، جمال خاشقجی روزنامه نگاری که درراهِ تحقق حقوق بشردرعربستان و کشورهای عربی قلم می زد را درسفارت خانه عربستان در ترکیه، وزیرپرچم برافراشته "لا إله إلا الله محمد رسول الله" شکنجه، مقتول و مثله کردند.

خلفا اما توجه نداشتند که یک پا هم در قرن بیست و یکم دارند و امکانات و وسائل پیشرفته الکترونیکی جنایت های آن ها را ثبت و منتشرخواهد کرد، بویژه اگراین جنایت ها در محلی مثل سفارت خانه آن ها، که به فرمان خودشان در محاصره دوربین های مخفی قرار دارند، اتفاق بیفتد.

 دراین میانه بازتاب گسترده خبراین جنایت را عوامل دیگری نیزسبب شده اند، که تسویه حساب های سیاسی بین چند کشورازجمله ترکیه ، ایران ، قطر و امریکا، زندگی و فعالیت های روزنامه نگاری خاشقجی در امریکا، و مهم ترخبررسانی و روشنگری روزنامه نگاران و خبرنگاران مسئول و شجاع امریکائی نمونه هائی از آن ها هستند.

 ناشیگری درجنایت کاری درخارج ازمرزهای عربستان نیزنشان داده است که رهبران عربستان سعودی و پایوران شان برای ادامه کاری ای موفقیت آمیزدرحوزه ترور و جنایت از رهبران مسلمان حکومت اسلامی عقب ترند و نیازمند گذراندن دوره های آموزشی درمکتب جمهوری اسلامی ایران به ویژه دررابطه با نحوه و چگونگی کشتاردگراندیشان و مخالفان در خارج از کشورهستند. 

خلفای عربستان و حکام مشابه با درس آموزی درمکتب آخوندهای معمم و مکلا ، و با اتکا به دانش و تجربه دست کم چهاردهه دگراندیش کُشی این حکومت در خارج از کشور، می توانند با درد سروهزینه کم تر پرونده وحشیگری و جنایت پیشگی حکومت های مستبد دینی را تکمیل تر و رنگین تر کنند.!

حکومت اسلامی طی چهار دهه صدها دگراندیش، روشنفکر و مخالف خود را در خارج از مرزهای جغرافیائی اش با همیاری و همکاری وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها و لانه های مربوطه ، شکنجه، مقتول و مثله کرده است. آخوند های معمم و مکلا اما چنان ماهرانه و فریبکارانه عمل کرده اند که حتی قاتلان و آدمکشان حرفه ای اسلامی بعد ازانجام جنایت، در پرتو سازش و معامله با کشورهای راقیه با بازگشتی " قهرمانانه" به وطن به مقام های مهم دولتی دست یافته اند. 

صحنه ورود قاتل شاپور بختیار به وطن اسلامی و استقبال مقام های دولتی از او، که " با شجاعتی علی وار" به یاری همدستان اش با کارد" کیک بُری" و آشپزخانه، گردن سیاستمداری 77 ساله را بریدند و قلب اش را دریدند، از صحنه تاریخِ جهان اسلام، محو شدنی نیست.

سفارت خانه و دفترها و لانه های وابسته به آن برای بسیاری از کشورها مکان های سازماندهی ترور و کشتاردگراندیشان و مخالفان بوده اند و حکومت اسلامی ایران از پیشگامان این ابتکارجنایت کارانه است. سفارت خانه های حکومت اسلامی و لانه های مربوط به آن نه فقط سازمانده قمه کشان حکومتی برای حمله به مخالفان رژیم اسلامی وراه اندازی مراسم شرم آور و آبروبرانۀ عزاداری های حسینی در خارج از کشور، بل که لانه برنامه ریزی و سازماندهی عملیات تروریستی و جنایتکارانه نیز بوده وهستند. 

نقش این سفارتخانه ها از نخستین ترور، یعنی ترور علی اکبر طباطبائی در واشنگتن دی.سی به سال 1980 تا تروردکترعبدالرحمان قاسملو وهمراهان وی در اتریش، ترور کاظم رجوی در سوئیس، ترور شاپوربختیار و منشی وی در فرانسه ، قتل دکتر صادق شرفکندی و همراهان وی در آلمان، مثله کردن فریدون فرخزاد درآلمان و.... با ارائه دلائل روشن و مدارک و شواهد اثبات شده است، جنایت هائی که سفارت خانه های حکومت اسلامی در این کشورها محل برنامه ریزی و پشتیبانی لجستیکی عملیات ترور بوده اند.