به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۷

نوروز آمد

 هایده 
 نوروز آمد، پیروز آمد
بهاران پیدا شد، ز غوغای بلبل، ز هر سو می آید، صدای پای گل

نوروز آمد، پیروز آمد
بهاران پیدا شد، ز غوغای بلبل، ز هر سو می آید، صدای پای گل 
نوروز آمد، پیروز آمد
بهاران پیدا شد، ز غوغای بلبل، ز هر سو می آید، صدای پای گل 
در این نوروز کیان، دلت خرّم به جهان، لبت پُرخنده باشد
در این نوروز کیان، دلت خرّم به جهان، لبت پُرخنده باشد
گل خوشبختی بچین، الهی سال نوین، به تو فرخنده باشد!
گل خوشبختی بچین، الهی سال نوین، به تو فرخنده باشد!
  نوروز آمد، پیروز آمد
بهاران پیدا شد، ز غوغای بلبل، ز هر سو می آید، صدای پای گل
نوروز آمد، پیروز آمد