به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۸

بشرکش ها، آهنگ پرواز همای

 پرواز همای
بشرکش ها 
چگونه می تواند داد بستاند
کسی که می کند خود در جهان بیداد
جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست
که از حق بشر دم می زنند اما
بنا گردیده تاج و تختشان با ظلم و استبداد


بشرکش هابشرکش ها 

جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست…..
جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست….
جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست..
من این سوی جهان غمگین
تو آن سوی جهان دلشاد
تو آنجا شادمانی کن
من اینجا می زنم فریاد
بشر را گر حقوقی باشد آن را با
بشر کشتن کنند آزاد
خدایا خانه ات آباد
خدایا خانه ات آباد
چگونه می تواند داد بستاند
چگونه می تواند داد بستاند
کسی که می کند خود در جهان بیداد
جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست
که از حق بشر دم می زنند اما
بنا گردیده تاج و تختشان با ظلم و استبداد
خدایا این بشرکش ها عصا از کور می گیرند
خدایا کودکان را می کشند و سرزمین مردم بیچاره را با زور می گیرند
خدایا این بشرکش ها عصا از کور می گیرند
خدایا کودکان را می کشند و سرزمین مردم بیچاره را با زور می گیرند
خدایا این بشر کش ها تو می دانی
سیاهان را غلام خان ها کردند و
نامردان چه ها با خون سرخ سرخ ها کردند و
آخر در میان سرزمین سرخ ها تندیس آزادی بنا کردند
به نام صلح ننگ و جنگ و خونریزی به پا کردند
امان از ظلم و استبداد
امان از ظلم و استبداد
امان از ظلم و استبداد
جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست…..
جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست….
جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست..