به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۷

در سرو قدِ لاله تبارِ نسرین

زین ظلمت سنگین مشو ای دل غمگین