به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۷

درود بر شیرزنان ایران

 گرامی باد هشت مارس
برگرفته از سایت دریچه زرد