به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۷

پرده آخر:

خاک تو سرت با این تشبیه ات!