به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۰۸، ۱۳۹۹

رقص باران، مریم جلالی

پیک خورشید از دیار کهن / خبر آورده ماه نوروز است 
دامن کوه سبز و سرخ و سپید / یاد یک پرچم دل افروز است 
چک چک ناودان خانه ما / نم نمک می چکد به مژگانم 
نغمه سر می دهد بهار بهار / من به فکر بهار ایرانم 
رقص باران