به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۹

هایده و جمال وفایی، بزم

بزم شبانه 
جمال وفایی و هایده 
بزم شبانه