به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۹

بوی نوروز، سعدی شیرازی

نوروز خجسته باد
 برآمد باد صبح و بوی نوروز /  به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال / همایون بادت این روز و همه روز
سعدی شیرازی