به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۸

جملات کوتاه و زیبای دکتر مصدق

۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران گرامی باد
سخنان دکتر مصدق:
نجات وطن عالی­ ترین و بزرگترین قانون است.

*

قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون!

*

مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد…

*

اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم،
 از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمی­توانیم کاری انجام دهیم.

*

 مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی اینست که مملکت فاقد رجال 
و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشد.