به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۹

پاسخ خانم دکتر فرنودی به صحبت های خامنه ای در مورد کرونا

آقای خامنه ای اگر شرم نمی کنید به ذات انسانی خودتون تردید کنید 
دکتر نهضت فرنودی
خامنه ای: برای پرهیز از کرونا به دعای سجادیه و امامان متوسل شوید!
پاسخ خانم دکتر فرنودی به صحبت های خامنه ای در مورد کرونا