به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۹

کاریکاتور/ کرونا

ویروس 
 ضد ویروس: در خانه بمانید