به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۹

پیام تسلیت سارمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

به مناسبت درگذشت دکتر فریبرز رئیس دانا
خبردرگذشت دکتر فریبرز رئیس دانا، خبری دردناک  وتأثرانگیز بود. آن زنده یاد، در طول عمر سیاسی اش که ازسن ١۶ سالگی در رابطه با سازمان جوانان جبهه ملی ایران شروع شد و تا پایان عمرش بخاطر کسب آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی  و بهزیستی زحمتکشان ایران، در مباره و فعالیتهای سیاسی ـ  اجتماعی ، علیه استبداد و استعمار کوشا بود.

اگرچه برداشت ما با یکدیگر نه تنها در رابطه با بعضی از ارزشهای سوسیالیسم و چگونگی تبلیغ آن نظریه در وطنمان ایران یکسان نبود، حتی در باره بعضی از ارزشهای فکری و عملکرد دکتر مصدق ازجمله چگونگی سازماندهی جبهه ملی ، آنهم به صورت یک "جبهه فراگیر"، در آن مقطع تاریخی  برداشت های متفاوتی داشتیم؛ آنهم بدین خاطر که در آنزمان فعالین و نیروی منتسب به طیف چپ ایران، خود را وابسته به بلوک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می دانستند. وابستگی، که با بخشی از ارزشهای محوری هویت سیاسی دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران و جبهه ملی ایران در تطابق نبود.  طرز تفکری که با خود مشکل و معضل فکری و سیاسی با نیروهای ملیگرا و دمکرات جامعه ایران بهمراه داشت.  آن مشکل، جلوی هرنوع همکاری و حتی گسترش  سازمانی جبهه ملی را  با چنان نیروهائی را سد کرده بود.

دکترمصدق بر ارزشهای آزادی و استقلال در تمام مراحل مبارزاتی اش تاکید داشت، و آن دو ارزش را دو روی یک سکه می دانست. در واقع  آن دوارزش بیانگر بخش اصلی و محوری  هویت سیاسی  دکتر مصدق، نهضت ملی و جبهه ملی ایران بود. ارزش های سیاسی که زنده یاد فریبرز رئیس دانا همچون ما سوسیالیستهای مصدقی، خود را پایبند به آن ارزشها می دانست، ودر آن رابطه بود که خود را "مصدقی" و "طرفدار راه مصدق" ، می دانستیم.

سازمان  سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، درگذشت دکتر فریبرز رئیس دانا را به خانواده محترم رئیس دانا، اعضاء کانون نویسندگان ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر و دیگر ایرانیان طرفدار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، تسلیت می گوید.

گرامی باد  یاد و نام فریبرز رئیس دانا

پنج شنبه ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٨ /  ١٩ مارس  ٢٠٢٠

از سوی هیئت اجرایی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

دکتر منصور بیات زاده

sosialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com