به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۹

ماسک و مُد در دوران کرونا

عکس روز 
ماسک و مُد