به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۰

دانشجوی دانشگاه لسترانگلستان بازداشت شد
افشین شافعی


افشین شافعی دانشجوی دکترای اطلاعات و امنیت دانشگاه لستر انگلستان در آذرماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، افشین شافعی شهروند ایرانی و دانشجوی دکترای اطلاعات و امنیت در دانشگاه لستر انگلستان کە دارای تابعیت نروژی نیز می باشند، چندی پیش به منظور عیادت پدرشان که در بستر بیماری به سر می‌بردند به ایران بازگشت.
در مدتی که ایشان به دلیل مراسم تعزیه پدرشان در ایران بودند، از طرف اداره اطلاعات تهران احضار و پاسپورت ایشان ضبط و بعد از چند روزی به وی بازگردانده شد. 
در تاریخ ٢۶ آذرماه ٩٠ کە ایشان قصد بازگشت به نروژ را داشتند توسط نیروهای امنیتی، از هتل همای تهران به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین در تاریخ ٣٠ آذرماه منزل ایشان توسط مأمورین امنیتی، مورد بازرسی واقع، و کلیه مدارک و لوازم ایشان را با خود بردند.
پس از پیگیریهای مکرر خانواده اش در خصوص سرنوشت وی، مسئولین پاسخ درستی نداده‌اند، اما به صورت شفاهی اتهام ایشان را اقدام علیه امنیت ملی عنوان نموده‌اند.
لازم به ذکر است که وی از اقلیت های سنی مذهب استان کرمانشاه می باشد.