به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۰

محمد نوری زاد:
هرآنچه که تاریخ درباره شاه گفته، صد مطابقش اکنون در خود ما جمع است

محمد نوری زاد آخرین مطلب سایت خود را به حملات انجام شده به منزل حسین علایی و همچنین بازداشت فاطمه خردمند همسر مسعود لواسانی اختصاص داد و نوشت:

هرآنچه که تاریخ درباره ی شاه گفته، صد مطابقش اکنون در خود ما جمع است؟ وهمین ما را می آزارد.

نوری زاد درنوشته خود دروب سایتش nurizad.info با اشاره به مطلب حسین علایی خاطرنشان کرد:پسرکانی که از جنگ تنها عکسهایش را دیده اند،  
راست ایستاده بودند و سردار صاحب نامی را منافق و بریده و فتنه گر خطاب می کردند. واین یعنی: هیچ سابقه ای و هیچ بنی بشری دراین مُلک اعتبار ندارد. حتی خود خدا. چرا که اگر خدا برای این جماعت عزادار و نمازگزار ارزش داشت، حداقل بردر و دیوار مردم – که حق الناس است - رنگ نمی پاشیدند و ناسزا نمی نوشتند. حالا فشارها و زشتکاری ها بماند برای معرکه ای دیگر.راستی مگر سردار حسین علایی چه نوشته بود که اینچنین همه جانبه براو ناسزا باریدند؟ نوشته بود: شاه بد کرد و بد دید. همین. ومگر نه این که یکی از ارزش های مطالعه ی تاریخ عبرت گرفتن از آن است؟ سردار علایی نوشته بود: به هوش باشیم، مبادا سرنوشت شاه برای ما نیز تکرار شود؟ این آیا سخن هرزه و ناپسندی است؟ آیا این هشدار آنچنان از آسیب و درد همراه است که هیمنه ی ما را به تکان اندازد؟ و خواب ما را برآشوبد؟ یا نه، هرآنچه که تاریخ درباره ی شاه گفته، صد مطابقش اکنون در خود ما جمع است؟ وهمین ما را می آزارد.