به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۰

  شعر طنز
سهراب احمدی نژاد سپهری !!


اهل تهرانم
روزگارم بد نیست
پیشه ام حرافیست
گاه گاهی قفسی می سازم توی اوین
چاه نفتی دارم
پول گازی
سر سوزن عقلی
ازهمان روزکه خوردم پپسی
توی میدان ولیعصر، شدم تهرانی


………………………………..

اهل تهرانم
گاه گاهی قفسی میسازم توی اوین
تا به آواز جوانی که در آن
زندانیست
غم بدبختیتان تازه شود
چه خیالی،،،چه خیالی میدانم
همشون بی جانند
خوب میدانم
حاصل دولت من بی نانی است
من مسلمانم
برسرم هاله‌ی نور
جانمازم پرچم
مُهرم زور
مردم پیروجوان می گیرم
کعبه ام بر لب چاه
کعبه ام توی
جمکران افتادست

اهل تهرانم
نسبم شاید برسد
به یه هندونه‌ی‌ کالی در چین
نسب من شاید
به پسر عمه چاوز برسد
رهبرم بی خبر از خواب پرید
جنّتی زیبا شد
مرد بقال از من پرسید
چند مثقال کراک میخواهی
من ازاو پرسیدم
رای مفت سیری چند؟