به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۰

مرجان
رفتی و بی تو دلم پر درده
پائیز قلبم ساکت و سرده