به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۰

سپیده رئیس سادات
ای وطنای وطن
 اثر علینقی وزیری
سپیده رئیس سادات، حمید متبسم و گروه مضراب

وطن

کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دلیران بود


پادشهش کوروش و دارا بود چون جم خسرو شه والا بود


ای وطن ای حب تو آئین من دوستیت کیش من و دین من


دولت و اقبال تو پاینده باد نام بلندت به جهان زنده باد


کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دلیران بود


بی تو وجود من یک دم مباد سایه تو از سر من کم مباد
ای وطن ای حب تو آئین من دوستی ات کیش من و دین من


دولت و اقبال تو پاینده باد نام بلندت به جهان زنده باد