به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۹۵

برف پاییزی در تهران / عکس