به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۵

آهنگ خشم و کینه از فیلم طوفان نوح -۱۳۴۶

خواننده :ایرج 

خشم و کینه 

یا رب تو کاری کن 
ما را تو یاری کن 

دلهای ما را مهربان و باوفاتر کن 
این دشمنی ها را بیرون کن از دل ها 

بیگانگان را آشنا و آشناتر کن 
بیگانگان را آشنا و آشناتر کن
تا کی خشم و کینه جویی تا کی خشم و کینه جویی 
تا کی نیرنگ و دورویی 
مهربانی ها رفته دیگر از میان ما 
بازآ دور از خشم و غوغا 
در دنیای آرزوها تا که دلها را 
پر کنیم از مهربانی ها 
یا رب تو کاری کن ما را تو یاری کن 
دلهای ما را مهربان و باوفاتر کن 
این دشمنی ها را بیرون کن از دل ها 
بیگانگان را آشنا و آشناتر کن 
دنیا ای مکان رنج و درد نامرادی ها
 برده ای از چهره ما رنگ شادی ها 
بگذر از این دنیا دنیای پر غوغا 
تنها تنها تنها محبت در جهان ماند 
دنیا دنیا کی بی محبت جاودان ماند 
تا کی خشم و کینه جویی 
تا کی نیرنگ و دورویی 
مهربانی ها رفته دیگر از میان ما 
بازآ دور از خشم و غوغا در دنیای آرزوها 
تا که دلها را پر کنیم از مهربانی ها 
یا رب تو کاری کن ما را تو یاری کن 
دلهای ما را مهربان و باوفاتر کن 
این دشمنی ها را بیرون کن از دل ها 
بیگانگان را آشنا و آشناتر کن 
بیگانگان را آشنا و آشناتر کن