به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۵

گردهمایی بزرگ مردم اصفهان در رابطه با زاینده رود (ویدئو)

سخنان بانوی شجاعی که میکروفن رامی گیرد و می گوید : 
ظلم تاکی؟ ستم و دزدی تا کی ؟ دارم می سوزم ، بگذارید حرف دلم را بزنم 

ظلم تاکی؟  ظلم تاکی؟