به گزارش خبرگزاری بخدی افغانستان، وزارت امور زنان در این کشور اعلام کرده است که زنان افغان 87 درصد خشونت های جنسی و فزیکی را تجربه می کنند.
در بیانیه که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که در جهان از هر سه زن یکی آن خشونت های فزیکی یا جنسی را در زندگی اش تجربه می کند یعنی تنها 33 درصد را تشکیل می دهد. در افغانستان اما این آمار به 87 درصد میان زنان می رسد که خشونت های فزیکی و جنسی را تجربه می کنند.
این در حالیست که اخیرا مجلس نمایندگان افغانستان قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تصویب کرده است.هدف از این قانون جلوگیری از خشونت، آزار و اذیت خانم ها و کودکان در کشور خوانده شده است.
بر اساس این طرح، پس از این کسانی که در جاده ها به زنان و دختران خشونت زبانی انجام دهند نیز با برخورد پولیس، نهادهای عدلی و قضایی و جریمه نقدی 5 تا 10 هزار افغانی مواجه خواهند شد.
از سویی هم در خبرنامه نیز آمده است که قرار است کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان و دختران در سراسر افغانستان برگزار شود.
دبی-العربیه.نت فارسی