به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۵

کودکی های بر باد رفته

عاطفه اقبال 
به مناسبت روز جهانی کودک 

به من بگو چرا؟   (ویدئو)

 یک  میلیون و  ۷۰۰  هزار کودک کار در ایران! کودکان کارتون خواب در ایران رو به افزایش هستند! در کشور ما دفاع از این کودکان زندان دارد! صد و شش هزار کودک آواره سوری! سیزده میلیون کودک در جنگ خاورمیانه از تحصیل بازمانده اند!  بیست و نه هزار کودک فقط در یک دوره  ۹۰  روزه جان خود را در آفریقا از دست دادند! 

رویاهای کودکانه ای که در کابوس این جهان غرق میشوند براستی چگونه آینده ای برای این کودکان متصور است؟


آنها که بر صدر نشسته اند تنها میخواهند این تصاویر را به حاشیه برانند تا خاطر جشنها و روزمرگی های پرهزینه  چند در صدی ها کدر نشود! 

تا چهره شهرهایشان زیبا بماند! نمیدانند که فریادهای این کودکان چهره زیباترین شهرها را خونین کرده است. عمران ها و آیلان ها  و میلیونها کودکی که در سراسر این دنیای پر از جنگ و آشوب، چیزی برای از دست دادن ندارند، وجدان جهان را به محاکمه می کشند.

عاطفه اقبال - 27 آبان 95 برابر با 20 نوامبر 2016


به من بگو چرا؟