به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۶

فستیوال‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭!‬‬‬‬ هادی خرسندی


اختراع‭ ‬بدی‭ ‬نیست‭ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬شرطی‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬نویس‭ ‬ها،‭ ‬مقاطعه‭ ‬کار‭ ‬نباشند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬مینویسد:‭‬‮ «امروزه‭ ‬نسل‭ ‬یانسل‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬ظهورکرده‭ ‬اند که‭ ‬دریغ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬های‭ ‬دیگری‭ ‬از «نسل ٨۲ مرداد‮» ‬دارند‭.‬‮»‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬ی‭ ‬بعدی(‬در‭ ‬همین‭ ‬اخبار‭ ‬روز) ‬مفصلش‭ ‬میکند‭: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‮«‬اینک‭ ‬نسل‭ ‬یا‭ ‬نسل‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬وجودآمده‭ ‬اند که‭ ‬هیچ‭ ‬خاطره‭ ‬ای‭ ‬ازبیست و هشت مرداد‮ سی و دو ندارند‭ ‬و بحث‭ ‬هائی‭ ‬از این‭ ‬دست، برای‭ ‬شان‭ ‬ملال‭ ‬آور‭ ‬و‭ ‬حتّی‭ ‬دلآزار‭ ‬است‭ ...‬‮»‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اولاَ‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬نسل‭ ‬یا‭ ‬نسل‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬هیچ‭ ‬خاطره‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬۶۴‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ندارند،‭ ‬اما‭ ‬بر‭ ‬مزار‭ ‬فرمانروای‭ ‬۲۵۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬جمع‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ستایش‭ ‬میکنند،‭ ‬حقشان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تنبیه‭ ‬شوند‭. ‬ثانیاَ‭ ‬بد‭ ‬فکری‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬چیزی‭ ‬اختراع‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬آدمهای‭ ‬صادق‭ ‬و‭ ‬درستکار‭ ‬بشوند‭ ‬تاریخ‭ ‬نویس،‭ ‬تا‭ ‬نسل‭ ‬های‭ ‬بعدی‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬سرزمینشان‭ ‬و‭ ‬زمینشان‭ ‬گذشته‭ ‬بیخبر‭ ‬نمانند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اختراع‭ ‬بدی‭ ‬نیست‭ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬شرطی‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬نویس‭ ‬ها،‭ ‬مقاطعه‭ ‬کار‭ ‬نباشند‭
اما‭ ‬اینکه‭ ‬‮« ‬بحث‭ ‬هائی‭ ‬از این‭ ‬دست، برای‭ )‬نسل‭ ‬های‭ ‬تازه) ملال‭ ‬آور‭ ‬و‭ ‬حتّی‭ ‬دلآزار‭ ‬است‭.‬‮»‬،‭ ‬باید‭ ‬دقت‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آمارهایی‭ ‬که‭ ‬گرفته‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬کرده‭ ‬ایم،‭ ‬چند‭ ‬درصدشان‭ ‬ملال‭ ‬آور‭ ‬را‭ ‬تیک‭ ‬زده‭ ‬اند،‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬دلازار‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬را،‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬هیچکدام‭ ‬را‭ . ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬اکثریت‭ ‬با‭ ‬ملولان‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬آزار‭ ‬دیدگان‭ ‬باشد،‭ ‬راهش‭ ‬سانسور‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬های‭ ‬درسی،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬های‭ ‬تاریخ‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
راه‭ ‬دیگرش‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬لفظ‭ ‬‮«‬فستیوال‮»‬ ‭ ‬را‭ ‬جانشین‭ ‬‮«‬کودتا‮» ‬‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نسل‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬بی‭ ‬میلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دانستن‭ ‬وقایع‭ ‬شوم،‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬ابراز‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬بگوئیم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬خجسته،‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬هنرمندان‭ ‬که‭ ‬لباس‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬پوشیده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬بانوان‭ ‬روشنفکری‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هیئت‭ ‬زنان‭ ‬شهرنو‭ ‬درآورده‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬خیابان‭ ‬ها‭ ‬ریخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شادی‭ ‬بازگشت‭ ‬شاهنشاه،‭ ‬به‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬پایکوبی‭ ‬پرداختند‭!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
البته‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬غافل‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬قلمپردازی‭ ‬مهیجی،‭ ‬اول‭ ‬باید‭ ‬‮«‬اسپانسر‮»‬‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‭ ‬‮«‬اینک‭ ‬نسل‭ ‬یا‭ ‬نسل‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬وجودآمده‭ ‬اندکه‭ ‬هیچ‭ ‬خاطره‭ ‬ای‭ ‬از ‬بیست و هشت مردادسی و دو ندارند‭ ‬و بحث‭ ‬هائی‭ ‬از این‭ ‬دست، برای‭ ‬شان‭ ‬ملال‭ ‬آور‭ ‬و‭ ‬حتّی‭ ‬دلآزار‭ ‬است‭. ‬چرا که‭ ‬ملّت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬‮سی و هشت سال‭ ‬اخیر،‭ ‬بیست و هشت مردادهای‭ ‬متعدّدی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬از جمله‭:‬بیست و هشت مردادِ سینما رکس‭ ‬آبادان ،بیست و هشت ‬مردادِ فتوای‭ ‬آیت‭ ‬الله‭ ‬خمینی‭ ‬در حمله‭ ‬به‭ ‬کردستانِ‭ ‬ایران، بیست و هشت مردادِ قتل‭ ‬عام‭ ‬زندانیان‭ ‬سیاسی‭ ‬درسال۶۷،‭ ‬،بیست و هشت ‬مردادِ جنبش‭ ‬سبز‭ ‬و‭...‬‮»‬‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حیف‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬واقعه‭ ‬ی‭ ‬عاشورا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬زمانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬نمیگنجد‭ ‬تا‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬به‭ ‬صحرای‭ ‬کربلا‭ ‬هم‭ ‬بزند‭ ‬تا‭
بیست و هشت ‬مرداد‭ ‬را‭ ‬کمرنگ تر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محوش‭ ‬بکوشد.‭ ‬آتش‭ ‬سوزی‭ ‬اخیر‭ ‬آسمانخراش‭ ‬گرنفل‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬هم‭ ‬دردناک‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به هرحال‭ ‬دل‭ ‬ایرانی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬سوزاند‭. ‬داغتر‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬بقیه،‭ ‬میتوانست‭ ‬اضافه‭ ‬کمکی‭ ‬به‭ ‬مغالطه‭ ‬ی‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬همین‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬پذیرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬لفظ‭ ‬‮«‬۲۸مرداد‮»‬‭ ‬پیشوند‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬حوادث‭ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬وقایع‭ ‬زشت‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬خیانت‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬ضدمردمی‭ ‬است،‭ ‬نشانه‭ ‬ی‭ ‬پیشرفت‭ ‬اوست‭ . ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬روزی‭ ‬مجبور‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬بیست و هشت مردادهای‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬دفاع‭ ‬کند،‭ ‬معلوم‭ ‬میشود‭ ‬بدعادت‭ ‬شده‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در‭ ‬اثبات‭ ‬حقانیت‭ ‬خود،‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس،‭ ‬نامه‭ ‬ی‭ ‬‮«‬نیما‮» ‬‭ ‬به‭ ‬احمد‭ ‬شاملو،‭ ‬را‭ ‬نقل‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬‮««‬عزیز من‭! ‬‮…‬‭ ‬از قضاوت‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬در خصوص‭ ‬اشعارم‭ ‬نگران‭ ‬نباشید‭ .‬ حرفِ‭ ‬کسی‭ ‬باری‭ ‬از روی‭ ‬دوشی‭ ‬برنمی‭ ‬دارد‭ .‬من‭ ‬همین‭ ‬قدر باید از عنایتی‭ ‬که‭ ‬جوانان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کارِ من‭ ‬دارند، متشکر باشم… تصوّر کنید که‭ ‬من‭ ‬در پُشت‭ ‬سنگر خود‭ ‬جاکرده‭ ‬ام، در این‭ ‬حال، هر وقت‭ ‬تیری‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬پرتاب‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬از کار ِخودم‭ ‬بیشتر خنده‭ ‬ام‭ ‬می‭ ‬گیرد…به‭ ‬نظرمی‭ ‬آید که‭ ‬‮«‬آب‭ ‬درخوابگهء‭ ‬مورچگان‭ ‬ریخته‭ ‬ام‮»‬‭.. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
برای‭ ‬القای‭ ‬بیشتر‭ ‬‮«‬من‭ ‬همانی‭!‬‮»‬‭ - ‬که‭ ‬یعنی‭ ‬من‭ ‬نیمایوشیج‭ ‬ ‬بیست و هشت مرداد‭ ‬مردادم‭!‬،‭ ‬ آقای‭ ‬میرفطروس،‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬صحت‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬روان،‭ ‬عکس‭ ‬یا‭ ‬پوستری‭ ‬از‭ ‬کتاب‭ ‬نیمایوشیج‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬لای‭ ‬این‭ ‬سطور‭ ‬چپانده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬مشت‭ ‬محکمی‭ ‬بر‭ ‬دهان‭ ‬مخالفان‭ ‬کوبیده‭ ‬باشد‭. ‬ آخر‭ ‬مخالفان،‭ ‬مرتب‭ ‬عکس‭ ‬شعبان‭ ‬جعفری‭ ‬و‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬را‭ ‬میگذارند‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬مقاله‭ ‬هایش‭ ‬عکس‭ ‬نداشته‭! ‬ عکس‭ ‬کرمیت‭ ‬روزولت‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬رشیدیان‭ ‬هم‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ایجاد‭ ‬سوتفاهم‭ ‬کند‭! ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بهرحال‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬رعایت‭ ‬امانت‭ ‬و‭ ‬انصاف‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬آزادی‭ ‬بیان،‭ ‬عین‭ ‬عکس‭ ‬کتاب‭ ‬نیمایوشیج‭ ‬را‭ ‬اینجا‭ ‬نقل‭ ‬میکنم‭! ‬ چه‭ ‬بسا‭ ‬به‭ ‬روشنتر‭ ‬شدن‭ ‬موضوع‭ ‬هم‭ ‬کمک‭ ‬کند‭!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بعد‭ ‬از‭ ‬نیما،‭ ‬تاریخ‭ ‬نویس‭ ‬برجسته،‭ ‬شعر‭ ‬فروغ‭ ‬فرخزاد‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬پیامدهای‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭ ‬میگذارد‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭<<‬‮«‬‭ ....... ‬بعداز۲٨مرداد٣۲‭ ‬جامعهء‭ ‬روشنفکری‭ ‬ایران‭- ‬در یک ‮«‬تعطیلی‭ ‬تاریخی‮»‬‭-‬از‭ ‬اندیشیدن‭ ‬فروماند،گوئی‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬معاصرایران‭ ‬در ۲٨مرداد، متوقّف‭ ‬شده‭ ‬بود، هم‭ ‬از این‭ ‬روست‭ ‬که‭ ‬فروغ‭ ‬فرخزاد‭ ‬در شعری‭ ‬گفته‭ ‬بود‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭-‬‮«‬دیگر کسی‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬نیاندیشید‭ - ‬دیگرکسی‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬نیاندیشید‭ - ‬و هیچکس‭ - ‬دیگر به‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬نیاندیشید‮‬‭.>>
(عکس‭ ‬کتاب‭ ‬فروغ‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬نیامده)
و‭ ‬این‭ ‬لفظ‭ ‬‮«‬نیاندیشید‮»‬،‭ ‬چه‭ ‬محمل‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬کشیدن‭ ‬پای‭ ‬اسماعیل‭ ‬خوئی(‬یا‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬آقای‭ ‬خوئی‭ ‬‮«‬شریک‭ ‬جرم‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‮»:‬)
‭<<‬‮«‬دراین«نیاندیشیدن»بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬دکتر‭ ‬اسماعیل‭ ‬خوئی‭:‬‮«‬ما‭ ‬بوده‭ ‬را‭ ‬نبوده‭ ‬گرفتیم‭/‬و‭ ‬ازنبوده‭-‬البتّه‭ ‬در قلمروِ‭ ‬پندار خویش‭-‬بودی‭ ‬کردیم‭ .‬لعنت‭ ‬به‭ ‬ما‭!‬، ما‭ ‬مرگ‭ ‬را‭ ‬سرودی‭ ‬کردیم‮»‬‭.>> (‬ (عکس‭ ‬کتابی‭ ‬از‭ ‬خوئی‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬نیامده )

آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬برای‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬اطاله‭ ‬ی‭ ‬کلام،‭ ‬از‭ ‬اشعار‭ ‬شاعران‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬و ‭ ‬۲۸مرداد‭ ‬استفاده‭ ‬نکرده‭. ‬ شاهدان‭ ‬عینی‭ ‬میگویند‭ ‬‮«‬گِلی‭ ‬خوشبوی‭ ‬در‭ ‬حمام‭ ‬روزی‭ .....‬‮»‬‭ ‬را‭ ‬سعدی‭ ‬دقیقاَ‭ ‬برای‭ ‬میرفطروس‭ ‬گفته‭ ‬ (مناسبتش معلوم نیست!)‮ و «‬برو‭ ‬کار‭ ‬میکن‭ ‬مگو‭ ‬چیست‭ ‬کار‮» ‬‭ ‬را‭ ‬ملک‭ ‬الشعرای‭ ‬بهار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سرخوردگی‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬کتاب‭ ‬محمد‭ ‬امینی،‭ ‬‮«‬سوداگری‭ ‬با‭ ‬تاریخ‮» ‬‭ ‬سروده‭ ‬است‭. ‬نیز‭ ‬‮«‬بیا‭ ‬سوته‭ ‬دلون‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬ائیم‮»‬‭ ‬ را‭ ‬باباطاهر‭ ‬برای‭ ‬مثلت‭ ‬‮«‬میرفطروس،‭ ‬متینی،‭ ‬شعبون‭ ‬خان‮»‬‭ ‬دوبیتی‭ ‬کرده‭!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در‭ ‬مورد‭ ‬مراحل‭ ‬سه‭ ‬گانه‭ ‬ی‭ ‬کشف‭ ‬حقیقت،‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬مینویسد‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭<<‬من‭ ‬نیز‭-‬به‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬شوپنهاور‭ -‬معتقدم‭ ‬که‭ ‬حقیقت‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬می‭ ‬گذرد‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬‮«‬اول،‭ ‬مورد‭ ‬تمسخرقرارمی‭ ‬گیرد،‭ - ‬دوم،‭ ‬به‭ ‬شدّت‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالفت‭ ‬می‭ ‬شود،‭- ‬سوم،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬امر‭ ‬بدیهی، مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭.‬‮»‬‭>>‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
من‭ ‬نیز‭ ‬مثل‭ ‬آقای‭ ‬شوپنهاور‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬عقیده‭ ‬ام‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ضمن‭ ‬آرزوی‭ ‬موفقیت‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬آقای‭ ‬میرفطروس،‭ ‬امیدوارم‭ ‬ایشان‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سالها‭ ‬درباره‭ ‬ی‭ ‬۲۸مرداد‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬ادعا‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬هرگونه‭ ‬راه‭ ‬خروج‭ ‬پاسخگویان‭ ‬و‭ ‬مخالفان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬ی‭ ‬دوم‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬بسته‭ ‬است‭ . ‬به‭ ‬گمانم‭ ‬ایشان‭ ‬باید‭ ‬پیشتر‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬عکس‭ ‬جلد‭ ‬کتاب‭ ‬نیمایوشیج‭ ‬در‭ ‬مقالات‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬هایش‭ ‬استفاده‭ ‬میکرد‭! ‬ افسوس‭. ‬ به‭ ‬قول‭ ‬همان‭ ‬نیمایوشیج‭: ‬‮«‬شما‭ ‬دیر‭ ‬رسیدید‭ ‬آقا،‭ ‬قطار‭ ‬حرکت‭ ‬کرده‭ ‬است‭!‬‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭----------‬‬
۵‭ ‬شهریور‭ ‬۹۶‭ - ‬۲۷‭ ‬اوت‭ ‬۲۰۱۷

برگرفته از اخبار روز 

نظرات