به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۶

ابراهیم یزدی:

چند تا پیر مرد نشستند و می خواهند
برای کل ایران تصمیم بگیرند...(ویدئو)

منافق و منافق نما!