به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۶

فرداکاتور: طرح از مانا نیستانی

حصر، اعدام تدریجی