به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۶

دعوت به گردهمایی در بروکسل ــ بلژیک

روز دوشنبه ۲۸ اوت از ساعت دوازده و نیم در شهر بروکسل ـ بلژیک روبروی پارلمان اروپا