به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۶

خانه ات را باد برد، هیلا صدیقی

من حجابم، نه حجابِ تنِ آزاده ي خود، من حجابِ تنِ يغما زده و خوابِ توام
پشتِ اين پرده ي پوسيده تو در خوابي و من، با همين زلفكِ ممنوعه ي خود
نردباني به بلنداي سحر ميبافم

تا برآرم خورشيد

هیلا صدیقی 


خانه ات را باد برد

تو هنوزم نگرانِ وزشِ باد، در موي مني !؟
مسخِ افيونيِ اصحابِ كدامين غاري ؟
در كدامين خوابي ؟
خواب در چشمِ تو ويرانيِ صد طايفه است
تشتِ رسواييِ دزدانِ امارت افتاد
تو نگهدار ، هنوزم دو سرِ شالِ مرا
...
پشتِ اين پرده ي پوسيده ، تو در خوابي و من
با همين زلفكِ ممنوعه ي خود
نردباني به بلنداي سحر ميبافم
تا برآرم خورشيد
و تو در خوابي و آب
از سرت مي گذرد
...
و نديدي هرگز
توي جنگل ، كاج را
شب به شب ، جاي سپيدار زدند
و نبودند پلنگان، وقتي
كه دماوندِ اساطيري را
از كمر، دار زدند
و به هر دانه برنجي كه به رنج
بر سرِ سفره ي ما آمده بود
توي شاليزاران
آهن و آجر و ديوار زدند
...
و تو در خوابي و آب
تشنه ي هامون شد
خونِ زاينده بريد
و نفس هاي شبِ شرجيِ هور
زير گِل ، مدفون شد
...
خانه ات را باد برد
تشتِ رسوايي و غارت افتاد
تو نگهدار به چنگت ، شبِ گيسوي مرا
تا مبادا شبِ قحطي زده ي سفره ي ما
مشتِ خالي ترا باز كند
تا مبادا كه ببينند همه خوي ترا
موي مرا


من حجابم
نه حجابِ تنِ آزاده ي خود
من حجابِ تنِ يغما زده و خوابِ توام
پشتِ اين پرده ي پوسيده تو در خوابي و من
با همين زلفكِ ممنوعه ي خود
نردباني به بلنداي سحر ميبافم

تا برآرم خورشيد

هیلا صدیقی