به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۶

اجرای «سرود برابری» در مترو تهران

توسط سه زن جوان و بدون حجاب اجباری، روز جهانی زن ۱۷ اسفند  ۱۳۹۶

اجرای «سرود برابری»