به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۹۶

گزارشگران:گفتگو با گیسو شاکری به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

گیسو شاکری
 جنبش  ۸۸ با جنبش دی ماه ۹۶ تفاوت کیفی دارد. آن جنبش با شعار "رای من کو" آغاز شد که قشرهای متوسط و یک جناح حکومت در آن فعال بودند که خواهان اصلاحات و درخیال بازگشت به دوران طلایی امامشان بودند. یعنی بازگشت به دورانی که نسل کشی و جنایت و اعدام های بدون محاکمه در زندان ها و قتل های زنجیره ای و ترورهای داخل و خارج کشور، اتفاق افتاد. اگر چه در جریان آن روزها، شعارهایی برای سرنگونی کل نظام هم، داده شد و شاهد مرگ دختران و پسران در کف خیابان ها و کهریزک و بازداشتگاه ها بودیم . پیکر بی جان و چشمان ندا آقا سلطان بر سنگفرش خیابان، تصویری تلخ و ثبت شده در تاریخ، از آن دوران است. اما، جنبش فعلی را طبقه زحمتکش و کارگر و بیکار و بی آینده و مال باخته و زنان رهبری می کنند.  ادامه مطلب