به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۸

مست نگاه

همایون شجریان 
لب خندان تو 
برق چشمان تو


برده قرار از دل عاشق زارم
با من بی نوا بیش از اینم جفا دگر مکن یارم