به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۶، ۱۳۹۸

عکس روز

شاهزاده ویلیام و همسرش باحجاب در مسجد تاریخی پاکستان