به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۹

احمد علم الهدی :

 نظام بانکی ما دزدپرور و دستگاه اجرایی ما (دولت) ساختاری فاسد است 

احمد علم‌الهدی نمایندۀ ولی فقیه در خراسان و امام جمعه مشهد. 

ناصر اعتمادی / رادیو بین المللی فرانسه 
آیت الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و نمایندۀ ولی فقیه در  خراسان در خطبه های بدون نماز جمعۀ این هفتۀ خود نظام بانکی ایران را دزدپرور و در کنار دستگاه اجرایی (یعنی دولت) از ارکان اصلی فساد در کشور خواند و از رئیس قوۀ قضائیه که داماد خود او است که با "ساختارهای فساد پرور" مقابله کند.

احمد علم الهدی در خطبه های اینترنتی خود به مناسبت هفدهمین هفتۀ برگزار نشدن نماز جمعه در کشور با تقدیر ضمنی از محاکمۀ اکبر طبری، معاون مالی رئیس قوۀ قضائیه، از رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی، خواسته است که برای مبارزۀ ریشه ای با فاسد در نظر بگیرد که "ریشۀ مفاسد اقتصادی کشور جریان وابسته به خارج از کشور" یعنی وابسته به "استکبار خارج" است که "در درون کشور و جامعه نفوذ کرده است."  

علم الهدی سپس افزوده است که باید عامل و ساختار "فاسد پرور و فسادساز" که به گفتۀ او "در جریان اجرایی کشور وجود دارد" مورد اصلاح قرار بگیرد.

نمایندۀ ولی فقیه در خراسان سپس افزوده است که "نظام بانکی ما نظامی است که در آن دزد پرورش پیدا می کند" و منشاء تمام "دزدان و فاسدان" دستگیر شده "نظام بانکی، این ساختار فاسد است" به طوری که، به گفتۀ علم الهدی، یک آدم بی عرضه "که حتی نمی توانست صد تومان از جیب کسی بزند" به محض ورود به نظام بانکی "در یک قلم هزاران میلیارد تومان دزدیده است."

احمد علم الهدی سپس پرسیده است : 
غیر از این است که این فرد این قبیل دزدی ها را "در این ساختارهای فاسد و فسادساز یاد گرفته؟"