به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۹

قاضی فراری در اروپا به آخر خط رسید!

گزارش «کوچه»
مرگ قاضی متواری؛ پرید یا پرت شد؟ 
فردا که آفتاب حقیقت برون زند / سر در کدام برف نهان می کنی رفیق 

!قاضی فراری در اروپا به آخر خط رسید