به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



جمعه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۹

ماسک طلا

حاجی مصطفی جواهر ساز در ترکیه




برگرفته از خبرنامه گویا