به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۹

ماسک طلا

حاجی مصطفی جواهر ساز در ترکیه
برگرفته از خبرنامه گویا