به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۹

خننده از نان شب هم واجب تر است، امام جمعه جدید کیش

امام جمعه جدید کیش!

تا فکر شما که در غل و زنجیر است - آزادی دست و پایتان تزویر است
برخیز و غبار روح خود را بتکان - اندیشه نو شدن همان تغییر است 
 مهدی یعقوبی