به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۹

مانا نیستانی

برای نرگس محمدی و فرزندانش

 مانا نیستانی ، آسو