به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۳۱، ۱۴۰۱

مصاحبه علی شاکری زند رییس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران

 درباره سخنان شاهزاده رضا پهلوی و واکنش غوغاگران  

میهمان برنامه: آقای علی شاکری زند رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران