به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۴۰۱

بی حرمتی وقیحانه و ابلهانه ابراهیم رئیسی به جان و شعور مردم ایران!!!


بی حرمتی وقیحانه و ابلهانه ابراهیم رئیسی