به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۴۰۱

برای شادی دل مردم ایران و سپاسگزاری از تلاش های بی دریغ پزشکان و پرستاران ایران

یار مرا، از مولانا 
خواننده : پرواز همای 

  برای شادی دل مردم ایران