به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۹، ۱۴۰۱

پدرم شاپور

 

فرانس بختیار مستند ایران اینترنشنال: پدرم شاپور


دکتر شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی ایران، آخرین نخست وزیر حکومت پادشاهی، سالها با محمدرضاشاه مبارزه کرد، و پس از انقلاب هم سالها با جمهوری اسلامی، تا آن که به شکل فجیعی در تبعید به قتل رسید. چهل سال بعد، بسیاری او را بخت از دست رفته ایران می خوانند. این فیلم داستان زندگی بختیار است، از زبان دخترش، فرانس.


https://www.youtube.com/watch?v=B9IeFotxFlk&t=1437s